City Tourism Office

Email: baliwagtourism@gmail.com

Contact No: 766-1402

Trunk Line: –

Pagtulong sa DOT Accreditation

 

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Mga Dokumetong kailangan para sa aplikasyon

 • Nasagutan na Application Form
 • DTI Permit
 • Mayor’s Permit/Business Permit
 • Comprehensive General Liability Insurance Policy
 • Makipag-ugnayan sa Tanggapan sa pamamagitan ng pagpapadaa ng mensahe sa e-mail o FB Page, sa telepono, o personal na pumunta sa Tanggapan para humiling na tulungan sa pagpoproseso ng aplikasyon para sa DOT accreditation.
 • I-sumite sa DOT Regional Office ang mga dokumento at i-copy furnished ang Tanggapan ng Turismo.
 • Hintayin ang aprobasyon ng aplikasyon.
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
 • 5 minuto

 

 • 30 minuto

 

 • Depende sa Aprobasyon
Mga may-ari o tagapamahala ng mga establisyimentong pang-turismo

 

Panayam at Pagsasaliksik

 

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Nasagutang Visitor’s Inquiry Form
 • Sulat na naglalahad ng kahilingan
 • Kumuha ng Visitor’s Inquiry Form at sagutan ito. Ito ay maaaring makuha sa Information Desk ng Tanggapan o sa Website.
 • Isumite ang nasagutang Visitor’s Inquiry Form sa Tanggapan ng personal o online (sa e-mail,website, o FB Page) kalakip ang sulat na nagsasaad ng kumpletomg detalye ng kahilingan. Kung ito ay mga katanungan tungkol sa mga sinasaliksik, isama rin an questionnaire. Kung ito naman ay kahilingan para sa panayam (personal, audio, o video), ilagay ang petsa at oras na nais maganap ang panayam.
 • Hintayin ang aprobasyon.
 • 10 minuto

 

 • 1 araw

 

 • 5 minuto
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Baliwagenyo o Indibidwal

 

Maitampok sa Social Media at Website

 

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Sulat na humihiling para maitampok ang produkto, establisyemento, o serbisyo
 • Mga larawan at detalye ng produkto, establisyemento, o serbisyo
 • I-sumite sa Tanggapan ng Turismo ang sulat na humihiling para maitampok ang produkto, establisyemento, o serbisyo sa opisyal na Facebook Page at website kalakip ang mga larawan at detalye ng produkto, establisyemento, o serbisyo.
 • Hintayin ang aprobasyon.
 • I-share sa social media feature o poster
 • 10 minuto

 

 • 5 minuto

 

 • 1 araw
 • Wala

 

 • Wala

 

 • Wala
Mga may ari ng mga produktong Baliwag at establisyimentong pang-turismo