City Library

Email: library@baliwag.gov.ph

Contact No: 766-1402

Trunk Line: –

Paggamit ng Pasilidad at mga Aklat

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Wala
 • Sumunod sa itinakdang minimum health standard pagpasok sa pasilidad.
 • Magpatala sa Information Desk. Isulat ang mga kailangang detalye tulad ng pangalan at tirahan.
 • Maaari nang gamitin ang pasilidad ng Aklatan at magbasa ng mga aklat. Lumapit lamang sa kawani kung kailangan ng tulong o may katanungan
 • 5 minuto

 

 • 5 minuto

 

 • Depende sa tagal ng kliyente sa paggamit ng pasilidad
Wala Baliwagenyo o Indibidwal

Pagkuha ng Library ID at Borrower’s Card

 

  MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 

Photocopy ng valid ID (1)

Ang mga valid ID na tinatanggap ay:

 • Baliwag Benefits Card
 • Driver’s License
 • PRC
 • Passport
 • UMID
 • Student ID
 • Company ID
 • Senior/PWD/Solo Parent ID
 • Voter’s ID
 • Ipakita ang orihinal na kopya ng valid ID samantalang i-sumite naman ang photocopy.
 • Punan ang mga detalyeng kinakailangan sa Library ID Application form at i-sumite pagkatapos.

 • 2 minuto

 

 • 15 minuto
Wala Baliwagenyo o Indibidwal

 

Panghihiram ng Aklat na Ilalabas sa Pasilidad

 

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 • Library ID
 • Borrower’s Card
 • Ibigay ang Library ID, Borrower’s Card at mga aklat na nais hiramin sa nakatalagang kawani sa Loan Desk.
 • Kuhanin ang Library ID at mga aklat na hiniram pagkatapos.
 • Ipakita ang mga hiniram na aklat bago lumabas ng pasilidad sa Information Desk.
 • 5 minuto

 

 • 5 minuto

 

 • 2 minuto
Wala Baliwagenyo o Indibidwal

 

Pagsasauli ng Aklat

 

  MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 
 • Library ID
 • Borrower’s Card
 • Ibigay ang Library ID at mga aklat na isasauli sa nakatalagang kawani sa Loan Desk.

 • Kuhanin ang Borrower’s Card.
 • 5 minuto

 

 • 1 minuto
Wala Baliwagenyo o Indibidwal

 

Panghihiram ng Aklat sa Mobile Library

 

  MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
 
 • Para sa bagong manghihiram
  1. Photocopy ng Valid ID (1)
  2. Accomplished Book Request Form
 • Para sa may Library ID
  1. Library ID
  2. Borrower’s Card
  3. Accomplished Book Request Form
 • Pumili ng isa (1) hanggang tatlong (3) aklat sa listahan na nais hiramin. May 2 paraan ng panghihiram:
  1. Magpadala ng mensahe sa FB Page kalakip ang mgs sumusunod na impormasyon:
   1. Pangalan
   2. Kumpletong Tirahan
   3. Mobile Number
   4. Pamagat ng aklat na hihiramin
   5. Patnugot ng Aklat
  2. Maaari ring gamitin ang Online Mobile Library Book Request Form na matatagpuan sa FB Page at website
 • Abangan ang Mobile Library sa araw ng paghahatid ng aklat para makuha ang hiniram na aklat
 • Kung wala pang Library ID ay sundin ang proseso sa pagkuha nito
 • Isauli ang aklat sa takdang petsa. Kung nais humingi ng ekstensyon ay kaagad na ipaalam ito sa Aklatan.
 • 10 minuto

 

 

 

 • 15 minuto

 

 

 

 

 • 1 linggo
Wala Baliwagenyo o Indibidwal

 

Paggamit ng E-Resource / TECH4ED Center

 

MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Wala
 • Magpatala sa logbook/registration ng Tech4Ed at ilagay ang oras ng simula ng paggamit ng laptop.
 • Ilagay ang time out sa logbook pagkatapos gamitin ang laptop.
 • 3 minuto

 

 • 2 minuto
Wala Baliwagenyo o Indibidwal