City Human Resource Management Office

Email: chrmo.baliwag@gmail.com

Contact No:

Trunk Line: (044) 798-0391 loc. 4766

Aplikasyon sa Loan

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Aplikasyon sa Loan
 • Application Form mula sa Loan Institution
 • Kopya ng Identification Card ng borrower at co-maker
 1. Magpatala sa HRMO Logbook at isumite ang Loan Application Form na tinalaan at dalawang (2) kopya ng ID ng kawani at ng kanyang co-maker.
 • 15 minuto
Libre Mga Regular na Kawani

Certification of Employment (COE), Statement of Income and Deduction (Payslip), Service Record

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Certification of Employment (COE), Statement of Income and Deductions (Payslip), Service Record
 • Employee ID
 • Authorization Letter (kung ipinag-utos ng kawani)
 1. Ibibigay ang Employee ID. (Kung ipinag-utos lamang, ibigay ang Authorization Letter mula sa kawani)
 2. Sabihin kung ano ang inire-request na dokumento
 • 5 minuto

 

Libre COE – Lahat ng kawani sa Pamahalaang Bayan ng Baliwag.

Payslip – Mga regular na kawani sa Pamahalaang Bayan ng Baliwag. Ang mga hinirang na Job Order ay hindi maaaring makakuha ng Payslip.

Service Record – Mga regular na kawani sa Pamahalaang Bayan ng Baliwag.

Travel Order

URI NG SERBISYO MGA KINAKAILANGANG DOKUMENTO MGA DETALYADONG HAKBANG/PROSESO PANAHONG GUGUGULIN SA PAG PROSESO HALAGA O BAYAD SA PAG PROSESO KLIYENTE
Travel Order
 • Travel Order Request Form na mayroong lagda ng Pambayang Tagapangasiwa
 • Invitation Letter mula sa Tanggapan ng nag-aanyaya
 1. Isumite ang Travel Order Request Form kalakip ang Invitation Letter
 • 5 minuto
Libre Mga kawani sa Pamahalaang Bayan ng Baliwag.